Если вы захотите скачать музыку бесплатно, то пишите в строке поиска muzikabesplatno.ru и заходите на этот сайт. Скачать музыку у нас проще простого. Достаточно выбрать исполнителя и кликнуть ссылку для скачки и файл уже у вас на устройстве.

Артист: www.kurman.ru Песня: Omar Otarov Жанр: Ethnic Год: 2009Скачать www.kurman.ru - Omar Otarov бесплатно


Текст песни Omar Otarov:
Жауунла жауалла тау жалпакълагъа, кёллеге,
Ой, алай да кёллеге.
Къуугъунла келдиле да уллу Къарачайда эллеге,
О-рай-да-ри-ра.

Ныхытла башындан бизге узатылды юч къурукъ,
Жазлыкъ Дууутдан чыкъгъан эди ачы къуугъун, къычырыкъ.

Юч ёзенден кетди къууугъун чыкъды ычхынып.
Алларыда турады быланы тёбен сынчыкъда тыйылып.

Къарачайгъа, дейди, къызылбек аскер киргенди,
Къатын-къызны ол кюн жалан аякъ этип сюргенди.

Ол кюнледе, дейди, жигит уланланы жокълайла,
Багъатыр да улу жигит Татаркъанны была излейдиле да тапмайла.

- Ёхтем жигитибиз Татаркъан къайда къалгъанды?
-Татаркъан а, дейди, оракъчылагъа тишлик мал жыяргъа кетгенди.

Быллай кюнде, делле, Татаркъанны аллыбызгъа салыучу эдик,
Жаугъа жетсе, делле, жаудан къаныбызны алыучу эдик.

Быллай кюнде, дейле, Гилястанны миннген аты бек чабар,
Татаркъан а болгъан жыйын да быллай кюнде бет табар.

Жигит Татаркъан къайтып элге келгенди,
Къарагъанында, бир да элде адам кёрмегенди.

- Анам, анам, - деди, - бизни элибиз къайры кетгенди?
-Ишни кезиуюдю, балам, ала иш ишлерге кетгендиле.

Алгъын ийген къойларынгдан санга къурманлыкъ сойгъанем,
Ол къурманлыкъдан, балам, санга толу юлюшюнгю къойгъанем.

Юч ёзенден, балам, юч эгечинг келдиле,
Юч да сюегин, балам, ала сени юлюшюнгден бёлдюле.

Ала жиляп, балам, санга тилекле этдиле,
Санга къалгъанды, балам, жауурун бла баш жарты.

Ол жауурунну бир сыдырды, сора юч къапды,
Элни къуугъуннга кетгенин ол жауурундан таныды.

- Анам, анам, - деди, - бюгече бир къойчу къошда къалгъанем.
Бир жарлы жашчыкъгъа, анам, чабырларымы бергенем.

Жокъмуду манга, анам, бир ирик ашагъан чабырлыкъ.
Къалмагъанды манга, анам, да бир ырахатлыкъ, сабырлыкъ.

Жалан аякъ чабырлыгъы къолуна алып кетгенди,
Эки аягъына ол жигит жолда чабыр этип кийгенди.

Жолда ууа-ууа, эки чабыр этип кийгенди.
Дууут суу бойнуна жыйылып тургъан Къарачайны жетгенди.

Барса, къызылбек аскер кёпюрню атып, къутулуп,
Халкъ да бу жанында не этерге билмей, тыйылып.

Татаркъан жетип, белине мансаркъанла салдырды.
Тёппесинде уа ол жау чыракъла жандырды.

Сора айтды: "Мени башымда жаннган чыракъ ёчюлсе, аркъандан тартырсыз.
Ёчюлмесе уа, мен ол жанына ётерме, сизни да бир-биртартып ётдюрюрме".

Татаркъан суудан ётген уланларын жокълайды,
Къызылбек аскер а къутулгъанбыз деп, ыран дорбуннга кирип жукълайды.

Аны эмчек анасы уа жукъламай болгъанды.
Татаркъанны жумарукъча сызгъыргъан адети болгъанды.

Бара барып, эмчек анасын ыран дорбунда эследи,
Ол да Татаркъаннга аны кёргенин билдирди.

Анасы, чачын тутуп: "Келме, мени чачым кибик, кёп аскер барды", - деди.
Татаркъан да, сакъалын кёргюзтюп: "Ма мени сакъалымы тюклери чакълы аскерим мени да барды", - деди.

Схауат сууну бойнунда эркек къузгъун къычырды,
Къыркъылгъан къойгъа гажай бёрю ычхынды.

Татаркъан бек къаты уруш этгенди,
Къызылбек аскерни кёбюсюн салам кибик къырып кетгенди.

Халкъын, малын, ол анасын да къутхарды.
Татаркъаным батырлыкъгъа сайланды.

Насыбын къайтарды ол Къарачайны элине,
Унутулмаз ат къойгъанды ол кесини туугъан жерине.


Shimamiya Eiko [Higurashi no Naku Koro ni 2 (Dorama)] Калевала - вышел новый альбом "Ведьма" ! Saks.Satory Oda reejay feat. mc sam mc iness kitty feat. j-t"s-- танцуй СнупДог ¦ Princessa¦ дзвінок* ДМШ им. Трифонова в Вологде Евгения Пак Любовь Глотова и Анатолий Изотов Volodymyr Gorbatuk трансформайс 2ы Александр Кутинов Вечная память хорошему и доброму папе Дакоте.. пёс и группа Misteralf feat Maiya [Max Barskih] Макс Барских УЛЬТРАС ЗЕНИТ ПЕСЕНКА ПРО ВЛАДИКА:)))) Edison Denisov Василий Вакуленко(Баста) и Андрей Хлывнюк Няняняняня^^ Murman Jinoria WWE The Rock ВладикЕ [muzmo слушать] вика и макс ( OST Закрытая школа ) Танцевальный Трек )))) 2из2х [Ankor,KonsuL ] .ιllιι.Dj Piligrim.ιl.l. 9. Аннонимус Thom Yorke with Nigel Godrich, Joey Waronker, Flea & Mauro Refosco Дух Дракона & Кит Rihanna Vs. Faithlessì… Хор Свято-Успенской Почаевской Лавры, рег. диакон Антоний Ярый Rhapsody - Rain Of A Thousand Flames 2001связаться с нами - contact us - нарушения - abuse