Если вы захотите скачать музыку бесплатно, то пишите в строке поиска muzikabesplatno.ru и заходите на этот сайт. Скачать музыку у нас проще простого. Достаточно выбрать исполнителя и кликнуть ссылку для скачки и файл уже у вас на устройстве.

Артист: www.kurman.ru Песня: Omar Otarov Жанр: Ethnic Год: 2009Скачать www.kurman.ru - Omar Otarov бесплатно


Текст песни Omar Otarov:
Жауунла жауалла тау жалпакълагъа, кёллеге,
Ой, алай да кёллеге.
Къуугъунла келдиле да уллу Къарачайда эллеге,
О-рай-да-ри-ра.

Ныхытла башындан бизге узатылды юч къурукъ,
Жазлыкъ Дууутдан чыкъгъан эди ачы къуугъун, къычырыкъ.

Юч ёзенден кетди къууугъун чыкъды ычхынып.
Алларыда турады быланы тёбен сынчыкъда тыйылып.

Къарачайгъа, дейди, къызылбек аскер киргенди,
Къатын-къызны ол кюн жалан аякъ этип сюргенди.

Ол кюнледе, дейди, жигит уланланы жокълайла,
Багъатыр да улу жигит Татаркъанны была излейдиле да тапмайла.

- Ёхтем жигитибиз Татаркъан къайда къалгъанды?
-Татаркъан а, дейди, оракъчылагъа тишлик мал жыяргъа кетгенди.

Быллай кюнде, делле, Татаркъанны аллыбызгъа салыучу эдик,
Жаугъа жетсе, делле, жаудан къаныбызны алыучу эдик.

Быллай кюнде, дейле, Гилястанны миннген аты бек чабар,
Татаркъан а болгъан жыйын да быллай кюнде бет табар.

Жигит Татаркъан къайтып элге келгенди,
Къарагъанында, бир да элде адам кёрмегенди.

- Анам, анам, - деди, - бизни элибиз къайры кетгенди?
-Ишни кезиуюдю, балам, ала иш ишлерге кетгендиле.

Алгъын ийген къойларынгдан санга къурманлыкъ сойгъанем,
Ол къурманлыкъдан, балам, санга толу юлюшюнгю къойгъанем.

Юч ёзенден, балам, юч эгечинг келдиле,
Юч да сюегин, балам, ала сени юлюшюнгден бёлдюле.

Ала жиляп, балам, санга тилекле этдиле,
Санга къалгъанды, балам, жауурун бла баш жарты.

Ол жауурунну бир сыдырды, сора юч къапды,
Элни къуугъуннга кетгенин ол жауурундан таныды.

- Анам, анам, - деди, - бюгече бир къойчу къошда къалгъанем.
Бир жарлы жашчыкъгъа, анам, чабырларымы бергенем.

Жокъмуду манга, анам, бир ирик ашагъан чабырлыкъ.
Къалмагъанды манга, анам, да бир ырахатлыкъ, сабырлыкъ.

Жалан аякъ чабырлыгъы къолуна алып кетгенди,
Эки аягъына ол жигит жолда чабыр этип кийгенди.

Жолда ууа-ууа, эки чабыр этип кийгенди.
Дууут суу бойнуна жыйылып тургъан Къарачайны жетгенди.

Барса, къызылбек аскер кёпюрню атып, къутулуп,
Халкъ да бу жанында не этерге билмей, тыйылып.

Татаркъан жетип, белине мансаркъанла салдырды.
Тёппесинде уа ол жау чыракъла жандырды.

Сора айтды: "Мени башымда жаннган чыракъ ёчюлсе, аркъандан тартырсыз.
Ёчюлмесе уа, мен ол жанына ётерме, сизни да бир-биртартып ётдюрюрме".

Татаркъан суудан ётген уланларын жокълайды,
Къызылбек аскер а къутулгъанбыз деп, ыран дорбуннга кирип жукълайды.

Аны эмчек анасы уа жукъламай болгъанды.
Татаркъанны жумарукъча сызгъыргъан адети болгъанды.

Бара барып, эмчек анасын ыран дорбунда эследи,
Ол да Татаркъаннга аны кёргенин билдирди.

Анасы, чачын тутуп: "Келме, мени чачым кибик, кёп аскер барды", - деди.
Татаркъан да, сакъалын кёргюзтюп: "Ма мени сакъалымы тюклери чакълы аскерим мени да барды", - деди.

Схауат сууну бойнунда эркек къузгъун къычырды,
Къыркъылгъан къойгъа гажай бёрю ычхынды.

Татаркъан бек къаты уруш этгенди,
Къызылбек аскерни кёбюсюн салам кибик къырып кетгенди.

Халкъын, малын, ол анасын да къутхарды.
Татаркъаным батырлыкъгъа сайланды.

Насыбын къайтарды ол Къарачайны элине,
Унутулмаз ат къойгъанды ол кесини туугъан жерине.


Пора кончать Заур Зухба нашид про войну Вартанчик УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ В. Высоцкий Мантры Лакшми. Мантра богатства, умиротворения и исполнения желаний. Абель Коженёвский-Abel Korzeniowski фоновая музыка на финал, представление артистов и уход Danny McCarthy, David Travis Edwards, Thomas Dill СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА. Радиоспектакль по сказке Шарля Перро с музыкой П.Чайковского ВаНик Сербские монахини Вдохновляет Клубняк 2020 ДПКО Спас ууууу ууу у ууу уууу уууу у у у у у у у у у у у у у уууу у ууу песня Сороки Про Татьяну Песенка про сестёр Ольгу и Анну Seraphim (Тайвань) Радда Кадиевская Вэсилэ Фаттахова Михаил Лазарев Юрий Донников Латыпов Фархад Диана-Не говори(1995) Болгарский репачок Михаил Крук и Михаил Гулько Приметы весны А Евдотьева Oxxybit Жан Тальян Мантра Харе Кришна ту-дуду-ту-дуду Даг.Зарема Магомедова VA - Thunderdome XVII - Messenger Of Death (1997)связаться с нами - contact us - нарушения - abuse